HouseTek Smart Factory

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐIỀU KHIỂN, KIỂM SOÁT TỪ XA MÁY PHÁT ĐIỆN (IOT)
ỨNG DỤNG MES CHÍNH THỨC ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI ABC